GBIO subsidie vervalt voor ondernemingsraden

GBIO subsidie vervalt voor ondernemingsraden

Elke ondernemingsraad (OR) in Nederland kan aanspraak maken, onder voorwaarden, op subsidie op OR-training. Op 18 maart jl. heeft de SER de minister van SZW geadviseerd om de zogenaamde WOR-heffing op te heffen. Daarmee zal de subsidie op OR-trainingen komen te vervallen. Wat gaat er nou exact gebeuren en waar moeten OR’en rekening mee gaan houden?

De GBIO-subsidie / -stichting is een initiatief van de Sociaal Economische Raad (SER) en wordt gefinancierd met een verplichte 0,01% van de bruto loonsom die alle werkgevers met meer dan 50 werknemers moeten afdragen (WOR-heffing). Daarmee haalde het GBIO in 2010 nog €15,2 miljoen euro op waarvan 94% is gebruikt voor OR-trainingen. Het stichtingsbestuur van het GBIO bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werkgevers en de vakbeweging.

Van dit bedrag worden, onder bepaalde voorwaarden, de trainingen van ondernemingsraden in Nederland gesubsidieerd met ca. 1/3 van de factuurprijs. Daarmee hoopt men dat werkgevers makkelijker / sneller de ‘scholingskosten’ van de OR zullen betalen en dus de professionalisering van de OR’en wordt ondersteund. Nu de WOR-heffing (inkomsten GBIO) vervalt, zullen ook de subsidies vervallen (uitgaven GBIO).

De SER adviseert naast het afschaffen van de subsidiëring om het scholingsrecht van de OR in de WOR (Wet op de OndernemingsRaden) beter te verankeren met een werkgeversplicht om de cursus te betalen.

Tevens adviseert de SER om het GBIO als instituut voor kwaliteitsbewaking en monitoring op te heffen en deze taak over te dragen aan een nieuw op te richten Medezeggenschaps Commissie van de SER. Het SER advies noemt voor deze ‘Commissie Bevordering Medezeggenschap’ de volgende vier taken:

 • algemene bevordering (kwaliteit) medezeggenschap;
 • monitoring werkzaamheden Bedrijfscommissies;
 • diverse taken inzake scholing OR, bijvoorbeeld voorlichting over OR-instituten en -opleiders, bevordering kwaliteit en kwantiteit OR-scholing, etc.;
 • advisering kabinet en parlement over medezeggenschap, in samenwerking met de huidige SER-Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap (cie-AOM).

De minister is op dit moment aan het onderzoeken hoe het unanieme advies van de SER opgenomen zal worden in een wetsvoorstel, dat via de Raad van State naar de Tweede Kamer zal gaan. Het wetsvoorstel zal gezamenlijk worden uitgewerkt door werkgevers- en werknemersorganisaties en ambtenaren van SZW die zijn vertegenwoordigd in de Bestuurskamer van de SER.

Er liggen op dit moment al enkele wetsvoorstellen WOR bij het Ministerie ter voorbereiding. Naast de wijziging van de Bedrijfscommissies (teruggebracht van 24 naar 2), zijn er nog 14 kleinere wijzigingen op basis van jurisprudentie. Het wetsvoorstel WOR subsidieverstrekkingen zal daarbij worden opgenomen.

Over het wetsvoorstel ‘WOR subsidieverstrekkingen’ is het Ministerie in gesprek met diverse partijen waaronder CT², creative thinking coaching training (via de BVMP / BeroepsVereniging van MedezeggenschapsProfessionals),

De SER wil ook dat deze nieuwe SER Commissie Bevordering Medezeggenschap vanaf 1 januari 2013 jaarlijks een ‘richtbedrag’ per cursusdag(deel) vast gaat stellen wat OR-scholing dient te gaan kosten. Dit richtbedrag zal dan waarschijnlijk een verplicht deel van het OR-budget gaan worden.

Om de kwaliteit te bewaken van de OR-trainers / -instituten zijn er gedachten om, in plaats van de instituten (zoals nu het geval is) de trainers te gaan certificeren via een nieuw op te zetten stichting ‘Centraal College van Deskundigen’.

Vanzelfsprekend is CT² groot voorstander van het laatste voorstel. Onder de huidige regelingen is het voor een netwerkorganisatie als CT² niet mogelijk zich als GBIO-instituut te certificeren, aangezien CT² veel samenwerkingspartners heeft waarmee geen arbeidsovereenkomst is (een van de eisen van het GBIO is het in loondienst hebben van OR-trainers).

Er is tegelijkertijd een kanttekening bij deze ontwikkeling ten aanzien van de nu 36 instituten die afhankelijk zijn van deze gesubsidieerde trainingen… Vanwege de economische situatie hebben bij vele van deze instituten reeds (diverse) reorganisaties plaatsgevonden. De subsidie bedraagt op een tweedaagse OR-training € 2000; als subsidie geen overweging meer is voor de OR om een training te betrekken van een GBIO-instituut, waarom zouden ze dan voor een ‘duur’ instituut kiezen?

De vraag is anderzijds hoe de kleine, nu niet gecertificeerde trainingsbureaus, zullen gaan reageren op een ‘vastgestelde dagdeelprijs’. Zullen zij hun tarieven gaan verhogen (omdat het een reeds vastgesteld OR-budget is) of nu juist handhaven?

 

Als trainer / coach / adviseur / begeleider verricht ik nu al deze werkzaamheden voor ondernemingsraden en bestuurders zonder subsidies. Tegelijkertijd zijn onze prijzen zeer competitief met de instituten die wel subsidies verlenen. Dat zal zo blijven. En de kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel; voortdurend blijf ik trainingen en masterclasses volgen.

Nu is het prijsverschil met CT² zeer miniem; bij het vervallen van de subsidies (en als de GBIO instituten hun prijzen niet aanpassen) worden de instituten minimaal € 2000 duurder… Het is de vraag of deze instituten kunnen snijden in de kosten om hun verkoopprijzen aan te passen. Zoals het er nu naar uitziet is CT² niet van plan om de tarieven aan te passen; onze winstmarges hoeven niet omhoog.

 

Vooralsnog blijft de huidige regeling(en) bestaan tot 1 januari 2013. Er zal nog veel water onder de brug stromen tot die datum…

 

delen kan alleen door vermenigvuldigen...
  1 Comment On This Topic

  1. […] Delen van dit artikel zijn eerder verschenen op de blog van CoachSander. […]


  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *